Abonnements­vilkår

Abonnementsvilkår

DataConsult ApS
Industrivej 9B, st.
4652 Hårlev
CVR-nr.: 41014369


Velkommen til sikker-it.dk. Her er vores abonnementsvilkår for et Sikker-IT abonnement.

Abonnementsvilkår – Sikker IT / DataConsult ApS – 1. Juli 2020

1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår” på bestillingsformularen eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf og gælder mellem DataConsult ApS, CVR-nummer 41014369, Industrivej 9B, st., 4652 Hårlev (herefter “DataConsult”) og kunden herefter “Kunden”). Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse Vilkår på vegne af Kunden.

1.2 Abonnementet omfatter flere tilpassede IT-sikkerhedsprogrammer, antivirus-/antispion-programmel, back-up funktion, overvågning og eventuelt valgte tillægsmoduler (herefter ”Servicen”).

1.3 Abonnementet kan vælges i to grundmoduler: Basis eller Premium. Denne service er udelukkende business to business.

2.1 Abonnementet træder i kraft den 1. i efterfølgende måned efter bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

2.2 Første faktureringsperiode løber fra ikrafttrædelsesdatoen til slutningen af et kalenderkvartal. Herefter faktureres løbende 3 mdr. forud, medmindre andet følger af aftalen eller vilkårene for det specifikke produkt.

2.3 Efter bestilling er der for nye kunder en gratis fortrydelsesret på 14 dage fra bestillingsdatoen.

3.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende Servicen og valgte tillægsydelser/-moduler (herefter “Abonnementet”), der stilles til rådighed online som “software as a service”. Kunden erhverver ikke Abonnementet eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Abonnementet undtagen som software as a service.

3.2 Kundens abonnement giver Kunden adgang til Abonnementet, som den er, og til at bruge den inden for de forbrugsgrænser og til de antal brugere, tillægsmoduler m.v., der fremgår af de specifikke produkter til enhver tid. Såfremt Kunden har behov for yderligere kapacitet eller funktionalitet, vil abonnementet automatisk blive opgraderet ved et sådant forhøjet forbrug eller ved yderligere antal brugere, tillægsmoduler m.v., og Kunden accepterer, at prisen tilsvarende vil blive forøget.

3.3 I selve Abonnementet eller på DataConsults hjemmeside findes en oversigt over abonnementstyper og valgte tillægsmoduler. For enkelte funktioner, ydelser og tillægsmoduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse Vilkår, før de kan anvendes.

3.4 Adgangen til at anvende Abonnementet gælder udelukkende for Kunden og Abonnementet må ikke benyttes af andre end Kunden.

3.5 Kunden er ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Abonnementet til tredjemand.

4.1 Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

4.2 Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med et gebyr på DKK 150,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Abonnementet. Adgangen til Abonnementet åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre DataConsult forinden har ophævet abonnementet.

4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af DataConsult.

4.4 De til enhver tid gældende priser kan findes på DataConsults hjemmeside og kan ændres med en måneds varsel til udgangen af et kalenderkvartal. Det samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler. Alle priser er ekskl. moms.

5.1 Kunden kan i Abonnementet opsige abonnementet, foretage op/nedgradering af abonnementet og/eller fravalg af tillægsmoduler til udgangen af et kalenderkvartal (medmindre andet fremgår af beskrivelsen eller vilkårene for den specifikke ydelse).

5.2 DataConsult kan opsige abonnementet med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderkvartal, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

6.1 Parterne er enige om, at Kunden er Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle Personoplysninger, som Kunden måtte uploade og behandle i Abonnementet samt at Kunden ejer og frit kan disponere over egne data i Abonnementet. Der henvises til DataConsults privatlivspolitik på selskabets hjemmeside.

6.4 DataConsult er berettiget til at opbevare Kundedata efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse af Abonnementet.

6.7 DataConsult kan give tredjemand og myndigheder adgang til Kundedata, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

7.1 DataConsult tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for DataConsults kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Abonnementet og servicen leveres, som den er og forefindes, og DataConsult fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber DataConsult sig på at genskabe normal drift hurtigst muligt.

7.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Abonnementet uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i videst muligt omfang.

8.1 DataConsult er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Abonnementet. DataConsult er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Abonnementet og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke Abonnementet.

9.1 Abonnementet er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til DataConsult. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes DataConsult, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give DataConsult meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af DataConsults immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Abonnementet, som Kunden får kendskab til.

9.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

10.1 DataConsult har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser over for Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

11.1 DataConsult fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Abonnementet, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

11.2 DataConsult er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Abonnementet. DataConsult kan ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

11.3 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er DataConsults samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimalt DKK 10.000. Kunden påtager sig at friholde DataConsult for produktansvarsskader, tredjemandstab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Abonnementet.

11.4 Kunden accepterer at skadesløsholde DataConsult mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Abonnementet.

12.1 DataConsult har tavshedspligt om alle informationer, DataConsult måtte komme i besiddelse af om Kunden.

13.1 DataConsult er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på DataConsults hjemmeside. DataConsult tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring ved opslag på hjemmesiden. Brug af Abonnementet efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

14.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i København.

15.1 Disse Vilkår er gyldige fra d. 1. juli 2020 og erstatter tidligere vilkår.